Lifestyle

کتاب آموزش گام به گام اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا منتشر شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کتاب آموزش گام به گام اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در ادارات اجرای ثبت (روند عملیات اجرایی) به کوشش عبدالحمید مرادی مدیرک، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، ثریا افروغ معاون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی و زهرا کلامی کارشناس دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی توسط انتشارات خرسندی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب حاضر در ۱۲ فصل نگارش شده است که می‌توان به عناوینی همچون تعاریف، صدور اجراییه، ابلاغ (سنتی – الکترونیکی)، ترتیب اجرا، بازداشت اموال، ارزیابی، مزایده، تنظیم سند انتقال اجرایی، تخلیه، اعتراض به عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی و هزینه‌های قنونی پرونده اجرا اشاره کرد.

در بخشی از کتاب آمده است: بدهکار سند رسمی و لازم الاجراء مکلف است نسبت به اجرای مفاد سند و انجام تعهدات مندرج در آن اقدام نماید. در صورت عدم هرگونه اقدام از ناحیه بدهکار در این راستا قانونگذار به منظور حمایت از حقوق بستانکار برابر مواد ۹۲ و ۹۳ و ۳۴ قانون ثبت و آئین نامه مربوطه (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و اصلاحی آن) ترتیبی مقرر داشته تا بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی نسبت به وصول مطالبات و الزام متعهد به انجام تعهد از طریق ادارات اجرا به شرح ترتیب آتی الذکر اقدم نماید.

در بخش دیگری از کتاب آمده است:

مستند به تبصره یک ماده ۱۴ اصلاحی آئین نامه اجرا: «کلیه ابلاغ‌های مرتبط با پرونده اجرا الکترونیک بوده و در این خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظفند نسبت به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک (درحال حاضر سامانه ثنای قوه قضائیه) اقدام نمایند.

نحوه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنای قوه قضائیه) به یکی از دو طریق ذیل خواهد بود: ۱- مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی. ۲ – ثبت نام از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی قوه قضائیه.

این کتاب با شمارگان ۵۰۰ جلد و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close