Entertainment

صبر؛ قوای دفاعی انسان در برابر سختی‌های زندگی
در دعای هشتم صحیفه سجادیه از صبر به عنوان عامل قدرت انسان در مواجهه با سختی‌ها یاد می‌شود.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.