Entertainment

سوزن دوزی؛ هنر دست بانوان بلوچی
سوزن‌دوزی بلوچ دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو است و در فهرست میراث معنوی کشور نیز ثبت شده است.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.