Entertainment

آیا لحاظ قوت غالب در فطریه واجب است؟
کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از نماز عید فطریه را پرداخت کند یا جدا نماید.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close