Business

רשות התחרות אישרה: עזריאלי תרכוש את קניון מול הים באילתהממונה על התחרות אישרה היום לקבוצת עזריאלי  לרכוש את קניון מול הים באילת עליה דווח בקיץ שעבר. ענקית הנדל”ן המניב עזריאלי הודיעה ביולי 2021 כי היא במשא ומתן לרכישת קניון “מול הים” באילת תמורת 1.31 מיליארד שקל, ובאוקטובר עדכנה כי חתמה על הסכם רכישה עם בעליו הנוכחיים – יזם הנדל”ן אלי ישראלי (50%), אילן בן דב (25%) וחברת הביטוח הפניקס (25%).

בעזריאלי ציינו אז כי מהתמורה בעסקה תנוכה יתרת הלוואות המימון של המוכרים, שהיקפן מוערך ב-641 מיליון שקל (כמחצית מעלות הרכישה) ואשר תשולם על-ידיה במועד השלמת העסקה ממקורותיה העצמיים או באמצעות מימון בנקאי ומוסדי. השלמת העסקה הייתה כפופה לכמה תנאים, ובהם אישור הממונה על התחרות, שכאמור התקבל היום. במסגרת העסקה צפויה קבוצת עזריאלי לרכוש 100% ממניות קניון מול הים באילת ומהמקרקעין עליהם מצוי הקניון.

מהממונה על התחרות נמסר כי קבוצת עזריאלי, העוסקת בתחום הנדל”ן המניב, ובפרט בניהול ותפעול 16 מרכזים מסחריים הפזורים ברחבי הארץ, אינה פועלת כיום באילת.

“בדיקת המיזוג העלתה שהקניונים של עזריאלי אינם מתחרים בקניונים בעיר אילת לאור הריחוק הגיאוגרפי של הקניונים בבעלות עזריאלי”, נמסר מרשות התחרות. “עם זאת נבדק החשש שמא הוספת קניון מול הים לפורטפוליו של קניוני עזריאלי תאפשר לה ליהנות מתנאי התקשרות מועדפים (לדוגמה, שכ”ד גבוה יותר) מקמעונאים אשר שוכרים במספר קניונים במקביל (“השוכרים”). כמו כן נבדק החשש שהמיזוג יאפשר לעזריאלי לקבוע בהסכמי השכירות התניות שיפגעו בקניונים מתחרים.

“לאחר בחינה מעמיקה החליטה הממונה לאשר את המיזוג, משלא העלה חשש משמעותי לפגיעה בתחרות. בדיקת הממונה העלתה כי קניון מול הים הוא מרכז מסחרי משמעותי באזור אילת. למרות זאת הופג החשש שמא בעקבות המיזוג יורעו תנאי השכירות של שוכרים המפעילים חנויות בקניון מול ים ובקניונים אחרים של עזריאלי. בפרט, גם אם עזריאלי יכולה להציע הסכם כולל על קניון מול הים וקניונים נוספים בבעלותה, לא נמצא כי הסכם כולל עלול להרע את תנאי השכירות לעומת ניהול מו”מ על תנאי השכירות בקניון מול הים בנפרד מקניונים אחרים של עזריאלי”.

נבחנה ההתנהלות כלפי השוכרים שהחליטו לסגור חנויות

בהקשר זה, רשות התחרות ציינה כי נבחנה, בין היתר, התנהלותה של עזריאלי כלפי שוכרים שהחליטו לסגור חנויות בקניונים מסוימים שנתפסים כ”פחות אטרקטיביים”, תוך שהמשיכו להפעיל חנויות בקניונים אחרים הנתפסים כאטרקטיביים יותר. “נמצא כי, ככלל, תנאי השכירות של שוכרים כאמור לא נפגעו, ואף שופרו בחלק מהמקרים. למעשה, שוכרים רבים מסרו כי הם רואים תועלת במיזוג, שכן סבורים כי קבוצת עזריאלי תביא לשיפור בקניון מול הים ובאופן ניהולו.

“עוד העלתה הבדיקה כי המיזוג לא יביא להערמת חסמי כניסה או התרחבות הניצבים בפני מתחרי קבוצת עזריאלי בתחום הקניונים, ואינה צפויה להביא לדחיקתם מהשוק. זאת בפרט לאור קיומם של מספר רב של שוכרים המבטיח שלקניונים מתחרים יהיו די שוכרים חלופיים, וכי גם בידי השוכרים, ובייחוד “שוכרי העוגן”, נתון כוח מיקוח לא מבוטל במשא ומתן מול עזריאלי, המגביל את יכולתה לנקוט בפרקטיקות של קשירה הפוגעות בתחרות. משכך הופג החשש שלעזריאלי יהיה תמריץ לנסות לנקוט בפרקטיקה של קשירה בין קניונים במטרה לדחוק או להקשות על מתחריה”.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close