Politics

קשיי שרשרת האספקה פגעו ברווחי סולאראדג’ ברבעון הראשוןחברת סולאראדג’ עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון בשורת ההכנסות, אולם פספסה את התחזיות בשורת הרווח. זאת, על רקע מגמות שמשפיעות לכיוונים שונים: מצד אחד, הביקוש למוצריה עולה, על רקע משבר האנרגיה באירופה ומכירות שיא בארה”ב, ומצד שני, קשיי שרשרת האספקה מובילים לשחיקה ברווחיות הגולמית שלה.

סולאראדג’ מספקת מערכות לניטור ואופטימיזציה של אנרגיה סולארית, וכן פתרונות בתחום אגירת האנרגיה. במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות, מנייתה עלתה בכ-2%.

ברבעון הראשון הסתכמו ההכנסות ב-655 מיליון דולר, צמיחה של 61.6% לעומת הרבעון המקביל, וגבוה בכ-20 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי גדל ב-10.1% והסתכם ב-33.1 מיליון דולר.

כאמור, קשיי שרשרת האספקה שוחקים את רווחיות החברה משום שהיא נדרשת לשלם יותר על משלוחי המוצרים שלה, וגם על הרכיבים לבנייתם. במקביל השפיע לרעה על הרווחיות שער החליפין של האירו מול הדולר. הרווחיות הגולמית בתחום הסולאר הייתה 30.2% לעומת 32.8% ברבעון הקודם, ובסך-הכול הרווחיות הגולמית הייתה 27.3%, לעומת 29.1% ברבעון הקודם (ו-34.5% ברבעון המקביל). בשורה התחתונה נרשם רווח נקי Non-GAAP של 68.8 מיליון דולר, עלייה מ-55.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה היה 1.2 דולר, נמוך ב-7 סנטים מתחזיות האנליסטים.

תזרים המזומנים מפעילות ברבעון הסתכם ב-163 מיליון דולר, ובסיום הרבעון היו לחברה בקופה מזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך בסך 1.6 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך של 622 מיליון דולר למחזיקי איגרות החוב להמרה שלה, וזאת לאחר שסולאראדג’ השלימה במהלך הרבעון הראשון גיוס הון של 679 מיליון דולר. הגיוס בוצע במחיר של 295 דולר למניה, בעוד שהמחיר הנוכחי הוא כ-260 דולר ומשקף לחברה שווי שוק של כ-14.4 מיליארד דולר.

ברבעון השני סולאראדג’  צופה הכנסות של 710-740 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים שציפו ל-687 מיליון דולר. הרווחיות הגולמית תמשיך להישחק ותהיה 26%-29%, והרווחיות הגולמית מתחום הסולאר תהיה 28%-31%, לעומת 30.2% ברבעון הראשון.

“אנחנו מרוצים מתוצאות השיא שלנו לרבעון הראשון, המשקפות צמיחה של 62% מהרבעון הראשון של השנה שעברה, ונבעו מהכנסות שיא מארה”ב ומ-14 מדינות באירופה”, מסר המנכ”ל צבי לנדו. “אנחנו ממשיכים להציג את היכולות התפעוליות שלנו ולנווט בסביבת שרשרת האספקה הנוכחית, כדי לעמוד בביקושים העולמיים החזקים למוצרינו. אנחנו ממשיכים לבנות יכולת ייצור לטווח הארוך לתמוך בצמיחה של עסקינו”.

בשיחת הוועידה שנערכה לאחר פרסום הדוחות אמר לנדו כי בין היתר נרשמו מכירות שיא לחברה בהולנד, איטליה, פולין, ספרד, שוויץ ובריטניה. לדבריו, מסורתית הרבעון הראשון הוא החלש ביותר באירופה, אך השנה החברה חוותה גידול משמעותי בביקוש – 40% בתחום הביתי ו-52% בתחום המסחרי לעומת הרבעון הקודם. על רקע עליית מחירי החשמל באירופה, והתמיכה הממשלתית שם, סולאראדג’ צופה המשך מומנטום חזק של צמיחה ביבשת. הוא ציין כי כדי לעמוד בביקושים החברה נאלצה לשלוח חלק מהמוצרים במשלוחים אוויריים, ולצד השפעות שערי החליפין, נרשם לחץ על שולי הרווח הגולמי. Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close