News

מגדל רוכשת חמישית מ-GES של ג’נריישן קפיטל ב-185 מיליון שקלחברת מגדל ביטוח  רוכשת חמישית מחברת GES שבידי קרן התשתיות והאנרגיה הסחירה ג’נריישן קפיטל ההשקעה מתבצעת לפי שווי של 740 מיליון שקל ל-GES, “לפני הכסף”, כאשר מגדל רוכשת חמישית מהחברה בתמורה לסכום של עד 185 מיליון שקל. כמו כן, הצדדים סיכמו כי בהינתן מספר אירועים מסוימים, תגדל השקעת מגדל ב-GES בעד 20 מיליון שקל נוספים כפרמיה על המניות שהוקצו. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים.

ג’נריישן קפיטל צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה בהכנסות מדיבידנד, החזרי הלוואות בעלים ועליית ערך בגין השקעתה ב-GES בסכום שמוערך ב-150-130 מיליון שקל, כך שסך הכנסות הקרן בגין השקעתה ב-GES ממועד רכישת ההשקעה במאי 2020, יסתכמו לכ-365-345 מיליון שקל. התשלום שתשלם מגדל עבור ההשקעה שלה מורכב מתשלום של 170 מיליון שקל במועדת השלמת העסקה וסכום נוסף של 15 מיליון שקל שיועבר עם מתן צו לתחילת עבודות בפרוייקט זירו ווייסט של GES.

ההשקעה הנוכחית של מגדל מיועדת להמשך פיתוחה ופיתוח עסקי החברה כקבוצת המים, השפכים והסביבה מהגדולות במשק. בפרט תשתמש ג’נריישן למימון התמורה בעסקה לרכישת קבוצת ק.מ.מ מפעלי מחזור בע”מ בסך של 200 מיליון שקל, שעל השלמתה דיווחנו ביום חמישי, כך שחלקה של הקרן במימון עסקת ק.מ.מ יסתכם בפער שבין התמורה בעסקת ק.מ.מ לבין סכום ההשקעה של קבוצת מגדל, ושוויה הצפוי של GES “לאחר הכסף” ולאחר עסקת ק.מ.מ הינו כ-940 מיליון שקל.

בנוסף, ככל שג’נריישן קפיטל תנפיק את GES או חברות בנות שלה, לרבות מכירה או מיזוג משמעותי, תזנק השקעת מגדל בין 17 ל-20 מיליון שקל בחברה. כיום נמצאת GES בהליך השבחה, לאחר שנרכשה בלפני שנתיים על ידי ג’נריישן קפיטל. החברה מקימה ארבעה פרוייקטים בשלבים שונים, ובנוסף מתמודדת על התפלת 200 מיליון מ”ק מים בשנה בגליל המערבי. GES מתרחבת בתחום הטמנת הפסולת והאשפה ובוחנת התרחבות לשוק הבינלאומי בתחום ההתפלה.

“הזדמנות מצוינת עבורנו”

ארז בלשה, מנכ”ל ג’נריישן קפיטל ויו”ר GES מציין הבוקר כי “הצמיחה יוצאת הדופן ויצירת הערך ב-GES בשנתיים האחרונות משתקפת בשווי העסקה. חיזוק ההון והרחבת המקורות הזמינים הם שלב נוסף בתכנית הצמיחה המואצת של GES בתחומי המים, השפכים והפסולת אשר נמצאים בליבת המגמה העולמית והמקומית בתחום ה-ESG “.

לדברי שגיא יוגב, מנכ”ל מגדל ביטוח, ההשקעה נעשת “כחלק מיישום מדיניות החברה לנהל את השקעותיה מתוך ראיית ESG ומתוך אמון מלא שלנו בתחום ובצמיחה העתידית שלו. פעילותה של ג’נריישן קפיטל באמצעות GES בעולמות ייחודיים של מים, סביבה ושפכים מהווה הזדמנות מצוינת עבורנו להרחיב ולהעמיק את השקעותינו בתחומים נוספים ואנו נפעל לפתח את פעילותנו בתחום בעתיד ולחזק את השותפות עם GES”.

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח, הוסיף כי “אנו פועלים בכל עת לאיתור הזדמנויות השקעה המשלבות אספקטים סביבתיים מחד לצד תשואות גבוהות ויציבות עבור עמיתי מגדל. מצאנו בהשקעה ב-GES הזדמנות שכזו ואנו שמחים להשקיע בחברה במטרה להמשיך ולקדם את התפתחות התחום בישראל בשנים הבאות”.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close