News

הקושי במימוש מגדל HSBC בניו יורק יחלחל למכירת השליטה בגב-ים?ביום ב’ הקרוב אמורה הייתה חברת Innovo Property Group האמריקאית להשלים את העסקה לרכישת מגדל HSBC בניו יורק מידי חברת נכסים ובניין הישראלית. העסקה, בהיקף של 855 מיליון דולר, נחתמה בתחילת דצמבר 2021 ותוכננה להתבצע בסוף מרץ השנה, אולם הוארכה עד ל-16 במאי, לבקשת הרוכשת.

עם זאת, המשבר הנוכחי בשוק ההון האמריקאי ועליית הריבית לטווח בינוני וארוך בארה”ב, מקשים על גיוס הכספים להשלמת העסקה. בשוק המקומי העריכו היום הסתברות של 50% להשלמת העסקה, שאמורה להניב לנכסים ובניין תזרים נקי של כ-900 מיליון שקל במועד ההשלמה (תזרים נטו של 1.1 מיליארד שקל בניכוי הלוואת מוכר שתועמד ל-IPG במועד ההשלמה).

מכירת מגדל המשרדים בניו יורק אמורה לספק לנכסים ובניין חלק מהותי מהתזרים הדרוש לה לצורך רכישת 37.22% ממניות ענקית הנדל”ן המניב גב ים  מידי אהרון פרנקל, כדי להפוך לבעלת השליטה בגב-ים. העסקה נחתמה לפני חודשים אחדים, ובמסגרתה אמור פרנקל לקבל תמורת מניותיו סכום של כ-3 מיליארד שקל.

מתוך סכום זה כבר העמידה נכסים ובניין פיקדון של 465 שקל לטובת פרנקל, ויתרה התמורה, בסך של כ-2.5 מיליארד שקל, תשולם במועד ההשלמה. על פי הערכות בשוק, נחושה נכסים ובניין להשלים את רכישת מניות גב-ים מידיו של פרנקל והיא צפויה לחפש מקור מימון אחר, במקרה שעסקת HSBC לא תושלם.

הנכס האסטרטגי והמרכזי של נכסים ובניין

נכסים ובניין  מהווה את זרוע ההשקעות בנדל”ן של קבוצת דיסקונט השקעות , שבעלי המניות הגדולים בה הם חברת מגה אור שבשליטת צחי נחמיאס, קבוצת אלקו שבשליטת משפחת זלקינד ואיש העסקים רמי לוי. היא מחזיקה כיום ב-49.51% ממניות גב-ים, והיא רואה בהחזקה זו את הנכס האסטרטגי והמרכזי שלה.

מסיבה זו החליטה נכסים ובניין להגדיל את החזקותיה בגב-ים, ולמכור במקביל את מרבית נכסיה האחרים. בין השאר, מכרה החברה את מלוא נכסיה המניבים בישראל, קרקע למגורים בצפון ת”א, וכן את פרויקט המסחר והמשרדים טיבולי בלאס-וגאס.

גולת הכותרת של מסע מימושים זה עמדה להיות מכירת מגדל המשרדים HSBC בניו יורק, ולשם כך ניהלה החברה מכרז שבסיומו הוכרזה IPG כזוכה. עם זאת, כעת לא ברור כאמור האם תושלם העסקה במועד המתוכנן לשבוע הבא.

מוקדם יותר החודש דיווחה נכסים ובניין, כי השוכר המרכזי במגדל צפוי שלא להאריך את הסכם השכירות בנכס, אשר מסתיים בעוד כשלוש שנים. נכסים ובניין ציינה אז, כי תאגיד מקבוצת HSBC, השוכר כ-63% משטחי המגדל, מסר לה כי התקשר בהסכם שכירות בנכס אחר במנהטן ניו יורק, ועל כן ככל הנראה לא יאריך את הסכם השכירות במגדל, המסתיים ביום 30.4.2025.

עוד ציינה אז נכסים ובניין, כי היא נערכת להשלמת העסקה למכירת המגדל, בתנאים וכפי שדווח, אולם במקביל העלתה את האפשרות שהעסקה לא תושלם. בהודעה לבורסה מסרה אז נכסים ובניין, כי “אם וככל שהעסקה כאמור לא תושלם, לאי-הארכת השכירות כאמור עשויה להיות השפעה על השווי ההוגן של המגדל המוצג בדוחותיה הכספיים של החברה”.

נכסים ובניין נסחרה ביום ד’ בבורסה לפי שווי של 2.67 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה איבדה כ-22% מתחילת חודש מאי על רקע המשבר המתפתח בשווקים. גב-ים נסחרה לפי שווי של 7 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה ירדה ב-12% מתחילת חודש מאי. בעקבות הירידות האחרונות, התכווץ שווי ההחזקה של פרנקל בגב-ים לכ-2.65 מיליארד שקל, כך שהמניות אמורות להירכש ממנו בפרמיה של כ-13% על מחיר השוק הנוכחי.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close