Business

בנק ישראל: המשכנתאות בפברואר שבו לרמות השיאחודש פברואר היה אולי קצר, אבל פורה מאוד מבחינת משכנתאות: ציבור רוכשי הדירות לקח 11.23 מיליארד שקל משכנתאות בחודש זה, שנחשב לחמישי בגובה היקפי המשכנתאות שנלקחו בו. כך עולה מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום.

מדובר בנתונים חלקיים שלא מפלחים את היקפי המשכנתאות מבחינת הסקטורים השונים (זוגות צעירים, משקיעים והיתר), אך גם הם מפתיעים מאוד, שכן השוק ציפה לירידה הדרגתית, בעקבות הדרת המשקיעים ממנו, באמצעות הגדלת מס הרכישה, שנעשתה בסוף נובמבר האחרון.

בינואר ניכרה ירידה של 19% בהיקפי המשכנתאות שהגיעו ל-9.97 מיליארד שקל. הירידה נמדדה בכל הסקטורים של רוכשי הדירות – הן שוק הרוכשים במחיר למשתכן, שוק המשקיעים והן כל יתר הרוכשים בשוק החופשי. נראה היה, כי בכך ניתן האות לתחילת יציאת המשקיעים משוק הנדל”ן ולירידה בהיקפי המשכנתאות שיילקחו בתקופה הקרובה על ידי הציבור.

ואולם בפברואר הגלגל התהפך, וככל הנראה מי שליבה את שוק המשכנתאות היו יתר הסקטורים של רוכשי הדירות – אלה שרכשו בשוק החופשי ואלה שרכשו במחיר למשתכן.

ייתכן, כי הדבר נבע מכך, שבינואר גם הם הקטינו את הרכישות שלהם במידה משמעותית מבלי שנמצא לכך הסבר ברור.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close